انتصاب اولین مدیرعامل زن در صنعت برق پیامی مثبت، حاکی از نگرش متفاوت مسئولان وزارت نیرو به نیروهای انسانی شاغل در این وزارتخانه را در بر دارد.

خبر کوتاه بود اما دریایی از معنی در پشت آن نهفته.

تصمیم نهایی برای انتصاب خانم هاجر عبدی به عنوان اولین مدیرعامل زن در صنعت برق، که از طریق فراخوان شایسته گزینی وزارت نیرو انتخاب شده است، به خودی خود متهورانه و جسورانه به نظر می رسد چه رسد به اینکه این انتصاب در جایی و مکانی رخ داده که از قضا، به طور سنتی در ید مردان بوده است.

پیش از این در سطوح مدیریتی و حتی تا سطح وزیر نیز از ظرفیت های مدیریتی بانوان استفاده شده است، اما اینکه در صنعت برق و آنهم در بخش توزیع و اتفاقاً در یکی از استان هایی که برق و پایداری برق حکم اکسیژن برای مردم و مشترکان برق را دارد، وزارت نیرو و توانیر حکم به انتخاب از طریق فراخوان داده اند و در نهایت از خیل متقاضیان، یک زن شایستگی احراز مدیرعاملی را کسب نماید می تواند نوید تحولات دنباله داری در سطح وزارت نیرو و توانیر باشد.

با دانستن این نکته که صنعت برق و به ویژه بخش توزیع با توجه به وظایف ذاتی اش، خدمتی بسیار حساس می باشد و همچنین رقابت های بی شماری که معمولاً شایسته ترین افراد به لحاظ علمی و تجارب مدیریتی دراینگونه فراخوان ها، از خود بروز می دهند، باید برای متولیان امر، به ویژه آقای متولی زاده مدیرعامل توانیر، تصمیم گیری نهایی امری بس دشوار و پرچالش بوده باشد.

این تصمیم و این اراده بر انتخاب زنان در مشاغلی که تا پیش از این مردانه به نظر می رسیدند می تواند به دستاوردی مهم برای مجموعه وزارت نیرو و صنعت برق تبدیل شود و امیداست با حمایت اصحاب رسانه و همچنین همکاری سایر فعالان حوزه برق در استان هرمزگان با اولین مدیرعامل زن صنعت برق، این نگرش فراجنسیتی در سطوح دیگر مدیریتی نیز به کار گرفته شود.